Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryaan:
  

aan boord
aan beweeg
aan gelos
aan gestuur
aan my
aan wie
aan wal
aan aan my seun
aan die gang
Aan die werk

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: