Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryaandag:
  

aandag geniet
aandag span
aandag afleibaar

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: