Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarydaars:
  

daars hy
daars hulle
daars dit
daars ravoux
daars sy
daars jy
Daars nog een

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: