Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarygee:
  

gee hier
gee my
gee terug
Gee 'n gepaste titel vir die teks
Gee 'n voorbeeld van elk
Gee 'n naam Vir storie
Gee bietjie hier
Gee dit hier
Gee dit terug
Gee die verkleinwoord van die vetgedrukte woorde

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: