Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarygeen:
  

geen soen
geen faktotums
geen toegang
geen masjinering
geen konfrontasie
geen spanne
geen kitsoplossing
Geen idee nie
Geen formaliteite nie
Geen seuns nee

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: