Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarygooi:
  

gooi laaste
Gooi laaste koppie kaas bo-op

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: