Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryiemand:
  

iemand lui
iemand tuis
Iemand wat baie slordig is
Iemand Bel die nooddienste

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: