Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryjou:
  

jou advies
jou antwoord
jou bok
jou beurt
jou dogter
jou eer
jou grondeienaar-gemors
jou gesondheid
jou gek
jou gemors

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: