Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarykry:
  

kry dit
kry gaan
kry hulp
kry haar
kry op
Kry baie volgelinge
Kry die bal
KRY DIE STERTE
Kry vir julle

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: