Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarylêer:
  

leer rympie
Leer fyf sinne oor agnes
leer om die tyd te kes
Leer die telrympie
Leer die volgende voornaamwoorde
Leer singwoorde, skryf speelworde, Lee's b woorde

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: