Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryname:
  

name van hoers van ordelene
name van hoers van oorledene
name van ouers van oorledene
name van vooroorlede en geskeide gade

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: