Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryonder:
  

onder baadjie
onder gaande
onder gemiddeld
onder andere
Onder die hoek van sender straat
onder die loep

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: