Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryskryf:
  

skryf sinne
skryf ook
Skryf 'n aanheid
Skryf 'n aanbeid
Skryf 'n aanbied
Skryf die sin oor
Skryf slegs die teenoorgestelde neer
Skryf 'n titel
Skryf die sin
Skryf 'n aanbied-kreatiewe skryf

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: