Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionarytyd:
  

tyd perk
tyd vlieg
tyd verwyl
tyd en ruimte
Tyd is om
tyd in beslag neem
Tyd is op
tyd saam met vriende deur te bring
Tyd vir nuwe excitements
Tyd vir nuwe

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: