Contextual Dictionary > Afrikaans English online dictionary & translator

'
-

Afrikaans-English Dictionaryweg:
  

weg gevlieg
weg gevat
weg geskop
weg gegee
weg lê
weg simonnin
weg verdamp
Weg is jy
Weg is julle
Weg is ons

Please help to correct the texts:

English
English
English
English

Popular online translation destinations: